Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van programma’s tussen Gustav Käser en opdrachtgever, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

1. Wij (hierna te noemen “GK”) verplichten ons:

1.1.De overeengekomen programma’s consequent af te stemmen op de doelstellingen die wij met onze opdrachtgevers zijn overeengekomen.

1.2.De trainingsdeelnemers individueel te trainen, rekening houdend met hun reële mogelijkheden. 1.3.Tot een voor alle deelnemers op de praktijk afgestemde, stimulerende en motiverende trainingsvorm.

1.4.Tot strikte geheimhouding zowel naar de opdrachtgever als naar derden.

Onze opdrachtgevers op omstandigheden opmerkzaam te maken die het succes van de training nadelig beïnvloeden, rekening houdend met de geheimhoudingsplicht die onder 1.4 genoemd is. Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht, waarbij wij ons het recht voorbehouden om een nieuwe datum af te spreken of, bij verhindering van een consultant/ trainingsleider, voor een competente vervanger te zorgen.

2. Onze opdrachtgevers (hierna te noemen opdrachtgever) verplichten zich:

2.1 Geen Gustav Käser consultants gedurende een periode van twee jaar na de laatste programmadag zonder onze schriftelijke toestemming in loondienst aan te stellen, of opdrachten te geven voor het verzorgen van programma’s, hetzij direct of indirect, anders dan voor/via Gustav Käser.

2.2 Geen trainingsmateriaal of delen daaruit zonder onze schriftelijke toestemming op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter hand te stellen.

2.3 Bij ondertekening van de overeenkomst 25% van het overeengekomen programma honorarium binnen 30 dagen te voldoen. In geval van late betaling is GK gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

2.4 Mutaties voor de aanvang van het programma en na onderling overleg schriftelijk door te geven. Een mutatie kan bestaan uit het wijzigen van het aantal deelnemers c.q. het wijzigen van trainingsdata. Opdrachtgever is akkoord dat GK zich het recht voorbehoudt om eventuele schade als gevolg van doorgeschoven data c.q. aangepaste groepsgroottes door te belasten aan opdrachtgever. Een mutatie betekent in geen geval ontbinding van de opdracht cq. programma.

2.5 Bij een mutatie als in voormeld lid 1/3 van de restantbetaling van het bestelde programma te voldoen. In geval van een mutatie die plaatsvindt binnen een maand voordat de eerste programmadag zou beginnen is opdrachtgever 2/3 van de restant betaling verschuldigd. Bij mutatie nadat het eerste trainingsmateriaal is verzonden is het gehele honorarium verschuldigd.

2.6 Bij annulering van een programma (training), 1/3 van de restantbetaling van het bestelde programma te voldoen. In geval van annulering binnen een maand voordat de eerste programma dag begint is 2/3 van de restant betaling verschuldigd. Bij annulering nadat het eerste programma trainingsmateriaal is verzonden is het gehele honorarium verschuldigd.

2.7 Voor aanwezigheid van alle deelnemers op de eerste programmadag te zorgen. Volgen van de 1e programmadag is een vereiste om het programma doeltreffend te kunnen volgen. Bij afwezigheid van een deelnemer op de 1e programmadag kan (in geval van open programma’s) opnieuw een inschrijving plaatsvinden in een andere groep.

2.8 De (restant) factuur welke gelijktijdig met het voorbereidend lesmateriaal wordt verzonden te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum

3. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 3.1  De auteursrechten almede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door “GK” verstrekte documentatie en materialen (inclusief software en online programma’s) zijn voorbehouden aan GK. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht voor gebruik binnen haar organisatie. Voor programmamateriaal en / of resultaten van diensten die op speciaal verzoek van opdrachtgever zijn gecreëerd kunnen GK en opdrachtgever overeenkomen dat tegen een nader overeen te komen “fee” hiervoor een exclusief gebruiksrecht zal worden verstrekt aan opdrachtgever t.b.v. exclusief voor opdrachtgever geldende doeleinden .
 2. 3.2  Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van GK (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van GK niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een programma of delen van een programma.
 3. 3.3  GK garandeert dat de door haar aangeleverd trainingsmaterialen geen inbreuk maken op enig geldend recht aan intellectuele eigendom van derden en dat het gebruik ervan ook niet onrechtmatig is jegens derden.

4. Certificaat:

4.1 Als bewijs van een succesvolle deelname van een programma kunnen wij de deelnemers een certificaat verstrekken onder de volgende voorwaarden: de voorwaarden:
A: Er heeft geen verzuim plaatsgevonden
B: de deelnemer is in staat gebleken om de programmastof te praktiseren door middel van concrete voorbeelden/resultaten

C: Er sprake is van een actieve deelname aan het programma
D: de deelnemer de opdrachten behorende bij het programma tijdig heeft uitgevoerd

5. Fees

5.1 De fee voor een programma kan wijzigen in geval van de volgende omstandigheden
A: indien consultants niet beschikbaar zijn in het tijdvak dat door de opdrachtgever wordt gevraagd
B: in geval van uitstel van een programma waardoor de oorspronkelijke data niet kunnen worden gehaald en in het verlengde van artikel 2.4 en 2.5 van deze algemene voorwaarden.

 

5.2 Reiskosten, verblijfkosten en maaltijden van de GK consultants worden doorbelast. Reiskosten worden belast a € 0,55 ct. per KM gerekend per dag vanaf de kantoorlocatie te Huizen.
Overnachtingen en eventuele overige reis- en verblijfskosten (waaronder vliegreizen) worden belast tegen de werkelijke kosten.

 1. 5.3  Materiaalkosten: speciale verzoeken t.a.v. ontwerpen op verzoek, organisatie van bijeenkomsten (conferentieruimtes, materialen, maaltijden en versnaperingen) of de vertaling van programmamateriaal in de door de opdrachtgever gewenste taal (niet zijnde Engels of Nederlands) zijn niet inbegrepen in de programma fee en worden op aanvraag berekend. De fee voor een programma kan wijzigen in geval van de volgende omstandigheden
 2. 5.4  Alle genoemde prijzen in GK offertes en overeenkomsten zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.
 3. 5.5  Indien de betaling niet conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden plaatsvindt, heeft GK het recht om van de invordering van de achterstallige factuurbetalingen, zonder verdere aankondiging, aan derden uit handen te geven. Alle kosten voortvloeiend uit deze vordering komen ten laste van de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

 1. 6.1  De overeenkomst tussen GK en opdrachtgever bestaat nadrukkelijk uit een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 2. 6.2  GK is op generlei wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid van door of namens opdrachtgever verstrekte informatie
 3. 6.3  Aansprakelijkheid wordt door GK slechts aanvaard in die gevallen waar de schade een rechtstreeks gevolg is van een aan GK toe te rekenen tekortkoming in de nakoming in de overeenkomst.
 4. 6.4  De maximale schade (gelimiteerd tot directe schade dus geen gevolg- of indirecte schade) is gelimiteerd tot de hoogte van het overeengekomen honorarium van het programma, waaronder niet begrepen de kosten voor speciale materialen en reis- en verblijfkosten.
 5. 6.5  Elke (mogelijke) vordering op GK verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

7. Geheimhouding:

7.1 Alle informatie die GK en opdrachtgever in het kader van de overeenkomst tussen GK en opdrachtgever ter kennis komt is onderwerp van strikte geheimhouding en zal als zodanig door GK en opdrachtgever worden behandeld. Alle aan GK verbonden consultants hebben zich tot geheimhouding verplicht.

8. Opschorting en Ontbinding

 1. 8.1  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
 2. 8.2  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. 8.3  Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op deopdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 2. 8.4  Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

9. Geschillen:

 1. 9.1  Alle overeenkomsten tussen GK en de opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. 9.2  GK en opdrachtgever zullen trachten om een geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, de overeenkomst in goed onderling overleg tot een oplossing te brengen waarbij getracht wordt rechtsmaatregelen te voorkomen.
 3. 9.3  Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is de Nederlandse rechter bevoegdGUSTAV KÄSER NEDERLAND B.V. · Huizermaatweg 560 · 1276 LN HUIZEN · Telefoon: +31 35 6237537 Email: ·