Algemene voorwaarden

I  Wij verplichten ons:

  1. De training consequent af te stemmen op de doelstellingen die wij met onze opdrachtgevers zijn overeengekomen.
  2. De trainingsdeelnemers individueel te trainen, rekening houdend met hun reële mogelijkheden.
  3. Tot een voor alle deelnemers op de praktijk afgestemde, stimulerende en motiverende
  4. Tot strikte geheimhouding zowel naar de opdrachtgever als naar derden.
  5. Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht.

II  Onze opdrachtgevers verplichten zich:

  1. Om afmeldingen schriftelijk door te geven. Bij afmeldingen tot 30 dagen voor het begin van de training moet 50% van het honorarium betaald worden. Bij afmeldingen binnen een maand moet het gehele honorarium betaald worden. Bij externe trainingen kan een vervangende deelnemer worden gestuurd.
  2. Geen trainingsmateriaal of delen daaruit zonder onze schriftelijke toestemming op enigerlei wijze te reproduceren.

III  Verder komen wij overeen:

  1. Dat veranderingen of aanvullingen van deze voorwaarden slechts gelden na onze schriftelijke bevestiging.
  2. Dat bij eventuele meningsverschillen de Nederlandse rechtspraak zal gelden.

IV Belangrijke aanwijzing:

  1. Omdat het succes van trainingen mede wordt beïnvloed door het synergie-effect van de groep, behouden wij ons het recht voor bij te weinig deelnemers de training niet door te laten gaan.
  2. Een training heeft het beste resultaat als de deelnemers alle trainingsdagen volgen. Er bestaat

geen recht op vervanging van trainingsdagen waaraan men niet heeft deelgenomen.

  1. Wij behouden ons het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.

V Betaling:

  1. De factuur, welke gelijktijdig met het voorbereidend lesmateriaal wordt verzonden, dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.